Paslaugų Pirkimo - Pardavimo Taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šios paslaugų pirkimo-pardavimo taisyklės, kartu su kitais šiose taisyklėse nurodytais dokumentais ("Privatumo politika", "Naudojimosi Sąlygos") yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant paslaugas iš www.quadvin.com tinklalapio. Šiose taisyklėse paslaugos teikėjas - Mindaugas Tauginas, veikiantis pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1140443, el.p. info@quadvin.com, tel. +37069919191, P.Vileišio 6c-8, Vilnius, Lietuva, LT-10308 (toliau "Pardavėjas ", "Quadvin") ir paslaugos gavėjas (toliau Pirkėjas) - fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi www.quadvin.com tinklalapiu ir jame įsigyja transporto priemonės istorijos išrašą su savo verslu ar prekyba nesusijusiais tikslais toliau vadinami "Šalimis". Quadvin laiko, kad Pirkėjas yra mokėjimo kortelės ir jos ar banko sąskaitos savininkas, kuris apmoka užsakymą, neatsižvelgiant į tai jei šiuos duomenis valdo kitas asmuo ar įmonė.
 2. Prieš įsigydamas transporto priemonės istorijos išrašą, Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su šiomis Paslaugų Pirkimo-Pardavimo Taisyklėmis, Privatumo Politika ir Naudojimosi Sąlygomis ir sutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai jų laikytis. Jei Pirkėjo netenkina toks susitarimas, jis privalo nesinaudoti www.quadvin.com tinklalapiu ir neįsigyti jame teikiamų paslaugų.
 3. Transporto priemonės istorijos išrašas ("Bekelės Transporto Priemonių Pagaminimo Istorijos Ataskaita", "Ataskaita", "Quadvin Vehicle History Report") - tai transporto priemonės gamintojo pateikti duomenys apie tą transporto priemonę ir/arba trečiųjų šalių pateikti duomenys apie transporto priemonę ir jos gamintoją. Pardavėjas neatsako už šiuos duomenis ir tai nurodo šio tinklalapio Naudojimosi Sąlygose.
 4. Paslaugos gavėjas, siekiantis gauti jį dominančios transporto priemonės istorijos išrašą, privalo įsitikinti ar www.quadvin.com paieškos sistemoje jo įvedami duomenys yra tikri ir tikslūs. Šio tinklalapio Naudojimosi Sąlygose yra nurodytos aplinkybės kai Pirkėjo lūkesčiai dėl gautų duomenų gali būti nepatenkinti.
 5. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi skiltyje Privatumo Politika nurodyta tvarka.
 6. Quadvin pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias Paslaugų Pirkimo - Pardavimo Taisyklės. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo tinklalapyje www.quadvin.com. Yra laikoma, kad galiojančios Paslaugų Pirkimo - Pardavimo Taisyklės Pirkėjui yra tos su kuriomis jis susipažįsta prieš pateikiant užsakymą.

Sutarties sudarymas, paslaugos kaina ir apmokėjimas

 1. Paslaugų Pirkimo - Pardavimo sutarties sudarymo eiliškumas: Pirkėjas užpildo paieškos formą įvesdamas transporto priemonės identifikavimo duomenis, peržiūri kainos pasiūlymą, užpildo kontaktinių duomenų formą ir patvirtina, kad yra susipažinęs su Privatumo Politika ir Naudojimosi Sąlygomis, kuriose yra patalpinta aktuali šių Paslaugų Pirkimo - Pardavimo Taisyklių redakcija ir pasirinkęs atsiskaitymo būdą apmoka užsakymą naudojantis elektronine bankininkyste ar bankiniu pavedimu. Quadvin neformuoja transporto priemonės istorijos išrašo tais atvejais jei duomenų apie transporto priemonę neturi.
 2. Paslaugos kaina užsakymo metu yra skelbiama tinklalapio www.quadvin.com pagrindiniame puslapyje. Ji gali būti mažinama Pirkėjui įvedus nuolaidos kodą užsakymo formoje. Paslaugos kaina yra nurodoma eurais neišskiriant PVM mokesčio.

Transporto priemonės istorijos išrašo ir sąskaitos pristatymas, pinigų grąžinimas

 1. Transporto priemonės istorijos išrašas ir sąskaita pristatoma Pirkėjui nusiunčiant į jo elektroninį paštą, kurį jis nurodė užsakymo formoje, aktyvią nuorodą, kurią paspaudus Pirkėjas atsisiųs nurodytus dokumentus. Pateiktas užsakymas yra įvykdomas nedelsiant iš karto po pinigų apmokėjimo ir gavimo. Dėl nenumatytų aplinkybių Pirkėjui negavus transporto priemonės istorijos išrašo, jam bus grąžinti pinigai 14 dienų laikotarpyje arba pakartotinai nusiųstas išrašas pagal Pirkėjo pasirinkimą. Plačiau apie tai parašyta tinklalapio apatinėje dalyje "Pinigų Grąžinimas"

Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

 1. Pirkėjas turi teisę naudotis www.quadvin.com tinklalapiu ir jo programine įranga tik šiose Paslaugų Pirkimo - Pardavimo Taisyklėse, Naudojimosi Sąlygose ir Privatumo Politikoje nurodyta tvarka.
 2. Yra Pirkėjo atsakomybė ir prievolė pateikti teisingus duomenis apie save pildant užsakymo formą ir siekiant gauti sąskaitą už suteiktas paslaugas ir pildant duomenis www.quadvin.com paieškos formoje siekiant gauti transporto priemonės istorijos išrašą.
 3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjų privatumą ir jų Asmens duomenis tvarkyti griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Pardavėjo patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo politikomis.
 4. Pirkėjas įsipareigoja naudoti transporto priemonės istorijos išrašą www.quadvin.com Naudojimosi Sąlygose nurodyta tvarka (skirsnis "Autorių Teisės" ir kiti skirsniai) ir nepažeidžiant Quadvin ir trečiųjų šalių - gamintojų, jų atstovų ir kitų susijusių asmenų ar įmonių teisėtų interesų. Atsižvelgiant į tai, Pirkėjas negali viešai platinti gauto transporto priemonės istorijos išrašo arba sudaryti sąlygas, kad toks išrašas būtų prieinamas viešai.
 5. Pirkėjas prisiima atsakomybę dėl sukeltų neigiamų pasėkmių jeigu tokios atsirastų nesilaikant įsipareigojimo dėl transporto priemonių istorijos/istorijų išrašų viešo platinimo.
 6. Pirkėjas negali naudoti transporto priemonės istorijos išrašo teisme ar teisminiame ginče. Tuo atveju, jeigu Pirkėjui kilo abejonių dėl išraše pateiktų duomenų, jis turėtų papildomai patikrinti tuos duomenis kituose šaltiniuose ar kreiptis į kompetetingą specialistą, kuris padėtų gauti objektyvią ir tikslią informaciją apie konkrečią transporto priemonę, kuri domina Pirkėją.
 7. Pardavėjas teikia duomenis apie transporto priemones ir jų gamintojus iš įvairių šaltinių, tačiau jis pats nėra duomenų kūrėjas, todėl negali prisiimti atsakomybės dėl tų duomenų tikslumo.
 8. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolius dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Paslaugų Pirkimo-Pardavimo Taisyklėmis, Naudojimosi Sąlygomis, Privatumo Politika, ir kita www.quadvin.com tinklalapyje pateikta informacija.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šios Paslaugų Pirkimo-Pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Jei pirkėjas mano, kad jo teisės buvo pažeistos, jis gali kreiptis kontaktiniu el. paštu info@quadvin.com ir išdėstyti savo problemą.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per keturiolika kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Pirkėjas, nesutinkantis su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo skundą/prašymą dėl suteiktos paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius), el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 2791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.